ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕မေစ်းသစ္အတြက္ ဗိသုကာဒီဇိုင္းၿပိဳင္ပြဲ ပဏာမ အဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ဆန္ခါတင္ (၃)ဦးစာရင္း ထုတ္ျပန္ေႀကညာျခင္း