YA Movement

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာအသင္းအေနျဖင္႔ August 30, 2015 ရက္ေန႔တြင္ Young Architect Forum ကိုေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္႔ Forum မွတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာအသင္း၀င္မ်ားအေနျဖင္႔ ဗိသုကာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မူ႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္စိတ္ပါ၀င္စားသူမည္သူကိုမဆို ဖိတ္ေခၚပါသည္။

အသင္း၀င္မ်ားအေနျဖင္႔ ဗိသုကာပညာရပ္ဆိုင္ရာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မူ႕ လုပ္ငန္းမ်ားကိုပိုမို၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္္ႏိုင္မည္ကိုအဓိကထား ၍ေဆြးေႏြးတို္င္ပင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လိုသူ အသင္း၀င္မ်ားအေနျဖင္႔ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပြဲမတိုင္မွီ ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းရန္ – AMA Office, အမွတ္(၂၂၈-၂၃၄)တတိယထပ္၊ ျမိဳ႕ျပႏွင္႔အိမ္ရာဖြ႕ံျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊
ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္။
ဖုန္းနံပါတ္- ၀၉၇၃၁၅၄၄၆၀
က်င္းပမည္႔အခ်ိန္ – 6th September,2015. 1:00 PM.
က်င္းပမည္႔ေနရာ – ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာအသင္း၊ အမွတ္(၂၂၈-၂၃၄)တတိယထပ္၊
ျမိဳ႕ျပႏွင္႔အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္။