ျမန္မာႏိုင္ငံဗိသုကာေကာင္စီနည္းဥပေဒမ်ား

မာတိကာ

အခန္း(၁) အမည္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္
အခန္း(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာေကာင္စီဖြဲ႔စည္းျခင္း
အခန္း(၃) ေကာင္စီဝင္မ်ား၏ အရည္အခ်င္း၊တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
အခန္း(၄) လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း
အခန္း(၅) အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပျခင္း
အခန္း(၆) ရံုးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း
အခန္း(၇) ဘ႑ာေရး
အခန္း(၈) ဗိသုကာမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေပးျခင္း
အခန္း(၉) စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာနည္းလမ္းအရ အေရးယူျခင္း
အခန္း(၁၀) အယူခံျခင္း
အခန္း(၁၁) တားျမစ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခြင့္ျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား
အခန္း(၁၂) အေထြေထြ