မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာကောင်စီနည်းဥပဒေများ

မာတိကာ

အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက်
အခန်း(၂) မြန်မာနိုင်ငံ ဗိသုကာကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်း
အခန်း(၃) ကောင်စီဝင်များ၏ အရည်အချင်း၊တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
အခန်း(၄) လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း
အခန်း(၅) အစည်းအဝေးများကျင်းပခြင်း
အခန်း(၆) ရုံးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
အခန်း(၇) ဘဏ္ဍာရေး
အခန်း(၈) ဗိသုကာမှတ်ပုံတင် လက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ထုတ်ပေးခြင်း
အခန်း(၉) စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာနည်းလမ်းအရ အရေးယူခြင်း
အခန်း(၁၀) အယူခံခြင်း
အခန်း(၁၁) တားမြစ်ထားသော လုပ်ငန်းများနှင့် ကန့်သတ်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းများ
အခန်း(၁၂) အထွေထွေ