2014 YCDC Rules & Regulation

မာတိကာ

အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက်
အခန်း(၂) အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း၊ ခွင့်ပြုခြင်း
အခန်း(၃) လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း
အခန်း(၄) ကော်မတီပိုင် မသင့်သည့် အဆောက်အအုံများ
အခန်း(၅) လူနေထိုင်ရန် မသင့်သည့် အဆောက်အအုံများ
အခန်း(၆) ကျူးကျော်ခွန် ကောက်ခံခြင်း
အခန်း(၇) ဆိုင်းဘုတ်နှင့် ကြော်ငြာများ
အခန်း(၈) တားမြစ်ချက်များ
အခန်း(၉) အထွေထွေ